پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

1-هواشناسی/ نویسنده رولاند استال؛ برگردان سیدابوالفضل مسعودیان ، بختیار محمدی ، محمد دارند؛ [ برای ] انجمن ایرانی اقلیم‌شناسی. اصفهان: دانشگاه اصفهان‏، ۱۳۹۱.

2-هواشناسی/ نویسنده روان ژونگجیا ؛ مترجمان هاجر خان‌محمد، اورانوس سعادت. تهران : دنیای نو، ‏۱۳۹۱.

3-محافظت از یخبندان در کشاورزی ( اصول کاربردها و تحلیل اقتصادی )/ [ مولفین ریچاردال اسنایدر و ژوت.پاولو ملو-آبرئو ]؛ مترجم محمد رحیمی. سمنان: دانشگاه سمنان‏، ۱۳۹۱.

4-باران اسیدی/نوشته‌ی سالی مورگان ؛ ترجمه‌ی محمدرضا داهی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران‏،۱۳۹۱.

5-آلودگی هوا/ نویسندگان حمیده بهرامی... [و دیگران] ؛ [برای] شورای انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی. قائمشهر: نشر ونداد‏، ۱۳۹۱