پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

1- روشهای آماری در مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی/فاطمه رحیم زاده. تهران:سید باقر حسینی، 1390.

 2- مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی/تالیف دنیس.ج.زیل؛ ترجمه و تنظیم محمد مرادی. تهران: سید باقر حسینی، 1390

3- مقدمه ای بر هواشناسی دینامیکی/تالیف محمد مرادی. تهران: سید باقر حسینی، 1390.