پیوندهای مهمSearch
اخبار: English

سرشناسه  :  نوریان، علی‌محمد
‏عنوان و نام پديدآور  :  اصول و مبانی ریسک و مدیریت ریسک/علی‌محمد نوریان، جواد بداق‌جمالی، سهیلا جوانمرد، سینا صمدی
‏منشا مقاله  :  علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،ش ۵ ، تابستان ۱۳۸۲: : ص ۱۵۳ - ۱۸۴
‏توصیفگر  :  م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌
‏توصیفگر  :  ت‍ع‍ادل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏توصیفگر  :  ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
‏توصیفگر  :  س‍ود
‏توصیفگر  :  م‍دی‍ری‍ت‌
‏توصیفگر  :  خطر‌پذیری
----------------------------------------------

‏سرشناسه  :  آسیائی مهدی، ۱۳۵۵ -
‏عنوان و نام پديدآور  :  فرهنگ اصطلاحات ژئومورفولوژی/تهیه و تدوین مهدی آسیائی، سهیلا جوانمرد ؛ ویراستاران محمدرضا ثروتی، جواد بداق جمالی ؛ به سفارش پژوهشکده امیرکبیر.
‏مشخصات نشر  :  مشهد: سخن‌گستر، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫‏۲۵۷ ص.:مصور.
‏شابک  :  ‏‫‏۲۵۰۰۰ ریال‏‫‬‭964-8388-29-6:
‏وضعیت فهرست نویسی  :  فهرست نویسی توصیفی
‏يادداشت  :  ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Mehdi Asyaee, Sohaila Jabanmard. A Short Encyclopedia of Geomorphology‭‬
‏يادداشت  :  این کتاب با حمایت پژوهکده امیرکبیر به چاپ رسیده است.
-------------------------------------------------

‏سرشناسه  :  جوانمرد، سهیلا
‏عنوان و نام پديدآور  :  فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیم‌شناسی/ تهیه و تدوین سهیلا جوانمرد، مهدی آسیایی؛ ویراستاران بهلول علیجانی، جواد بداق‌جمالی.
‏مشخصات نشر  :  مشهد: سخن گستر‏‫، ‏‫‏۱۳۸۳.‏‬‬‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫‏۲۸۰ ص.‏‬‬: مصور، جدول، نمودار.+ یک لوح فشرده.
‏شابک  :  ‏‫‏۲۵۰۰۰ ریال‏‬‏‫: ‏‫‭964-8388-28-8‏‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰(با لوح فشرده)‬
‏وضعیت فهرست نویسی  :  برون‌سپاری.
‏يادداشت  :  ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Sohaila Javanmard, Mehdi Asgaee. A short encyclopedia of ‭‭meteorology & climatology.‏‬
‏يادداشت  :  این کتاب با حمایت پژوهشکده امیرکبیر جهان به چاپ رسیده است
-----------------------------------------------

‏شماره کتابشناسی ملی  :  ایران‭۸۲-۳۴۸۱۲
‏سرشناسه  :  ب‍داق‌ج‍م‍ال‍ی‌، ج‍واد
‏سرشناسه  :  خ‍س‍روی‌، م‍ح‍م‍ود
‏سرشناسه  :  ج‍وان‍م‍رد، س‍ه‍ی‍لا
‏عنوان و نام پديدآور  :  ک‍ارب‍رد س‍ن‍ج‍ش‌ از دور در م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌ و ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌/ ب‍داق‌ج‍م‍ال‍ی‌، ج‍واد؛ خ‍س‍روی‌، م‍ح‍م‍ود؛ ج‍وان‍م‍رد، س‍ه‍ی‍لا
‏منشا مقاله  :  ، ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌، ش‌ ۶۷، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱): ص‌ ۱۰۶ - ۱۲۱.
‏توصیفگر  :  ب‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا
‏توصیفگر  :  آب‌ و ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌
‏توصیفگر  :  م‍اه‍واره‌ه‍ا
‏توصیفگر  :  ف‍ن‍ون‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
‏توصیفگر  :  داده‌ه‍ای‌ آم‍اری‌
‏توصیفگر  :  خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌
‏توصیفگر  :  ب‍ارش‌ه‍ا
‏توصیفگر  :  رطوب‍ت‌
‏توصیفگر  :  گ‍ی‍اه‍ان‌
----------------------------------------------

‏عنوان و نام پديدآور  :  مدیریت ریسک خشکسالی (شناخت و راهکارها)/ تهیه و تدوین جواد بداق‌جمالی ... [و دیگران] ؛ ویراستار علمی ابوالفضل بهنیافر.
‏مشخصات نشر  :  مشهد: سخن‌گستر‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫‏۳۱۱ ص.:مصور، نقشه، نمودار.
‏شابک  :  ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‭96483880129‬
‏يادداشت  :  ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭Drought risk management (recognition and strategies)
‏يادداشت  :  تهیه و تدوین جواد بداق‌جمالی، مهدی آسیائی، سینا صمدی‌نقاب، سهیلا جوانمرد
‏یادداشت  :  کتابنامه.
‏موضوع  :  خشکسالی.
‏موضوع  :  مدیریت ریسک
----------------------------------------------

‏سرشناسه  :  بداق جمالی، جواد
‏عنوان و نام پديدآور  :  مفاهیم مقدماتی تعدیل آب و هوا با استفاده از فن‌آوری بارورسازی ابرها/ تهیه و تدوین جواد بداق‌جمالی، سهیلا جوانمرد.
‏مشخصات نشر  :  مشهد: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده اقلیم شناسی‏‫، ۱۳۸۲.‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫۱۸ص.‬: مصور( رنگی)
‏وضعیت فهرست نویسی  :  برون‌سپاری.
‏يادداشت  :  ‏‫ص.ع به انگلیسی: J. bodaghjamali and s. javanmard. preliminary concepts of weather modification with cloud seeding‭.‬
‏موضوع  :  آب و هوا -- كنترل
‏موضوع  :  باروری ابرها


‏  :  ک‍م‍ال‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
‏عنوان و نام پديدآور  :  ت‍اب‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍د (اص‍ول‌ و ک‍ارب‍رده‍ا در ک‍ش‍اورزی‌ و ان‍رژیه‍ای‌ ن‍و)/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ک‍م‍ال‍ی‌، اس‍ح‍ق‌ م‍رادی‌؛ [ب‍رای‌] ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌.
‏مشخصات نشر  :  ت‍ه‍ران‌: ق‍رن‌ ۲۱ [ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌]‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫‏بیست، ۲۹۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک  :  ‏‫۳۷۵۰۰ ریال‬‏‫: ‭‎9649504702‬
‏وضعیت فهرست نویسی  :  فاپا
‏يادداشت  :  ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Gholam Ali Kamali. Solar radiation (Fundamentals and applications in agriculture and renewable energy‭).
‏یادداشت  :  واژه‌نامه.
‏یادداشت  :  ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۹۱] - ۲۹۹.
‏موضوع  :  ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌.
‏موضوع  :  ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در ک‍ش‍اورزی‌


‏سرشناسه  :  کمالی، غلامعلی، ‏‫۱۳۲۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور  :  هواشناسی کاربردی/ مؤلفان غلامعلی کمالی، احمد عسگری، کیوان نوحی.
‏مشخصات نشر  :  تهران: سازمان هواشناسی کشور، پژوهشکده هواشناسی: رجاء تهران،‏‫ ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏۲۷۱ ص.‬‏‫: مصور، جدول، نمودار، نقشه.
‏شابک  :  ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫ :‭ 978-600-5343-05-2‬
‏وضعیت فهرست نویسی  :  فاپا
‏يادداشت  :  پشت جلد به انگلیسی: .Applied meteorology
‏یادداشت  :  ‏‫کتابنامه: ص. ۲۷۰ -

‏سرشناسه  :  ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۲۱ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور  :  نیاز آبی گیاهان در ایران/ امین علیزاده، غلامعلی کمالی؛ با همکاری عباس کشاورز... [و دیگران].
‏مشخصات نشر  :  مشهد: دانشگاه امام رضا (ع)‏‫، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری  :  ‏‫[۲۲۸] ص.‬: مصور،جدول،نمودار.
‏فروست  :  دانشگاه امام رضا (ع)‏‫‏‫؛ ۱۱۵.‬
‏شابک  :  ‏‫۳۵۰۰۰ ریال‬‏‬‏‫:‏ ‫‭964-6582-76-1‭‬‏‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰ ریال‏‬‏‫: چاپ دوم‏‬‏‫‭978-964-658-276-7 :‬‏‬
‏وضعیت فهرست نویسی  :  فاپا
‏يادداشت  :  با همکاری عباس کشاورز،محمد دهقانی،مجید وظیفه‌دوست،آزاده محمدیان،امیر حمزه‌نوری.
‏يادداشت  :  چاپ دوم:۱۳۸۷.
‏موضوع  :  فراورده‌های زراعی -- ایران -- نیاز آبی
‏موضوع  :  فراورده‌های زراعی و آب -- ایران
‏موضوع  :  گیاهان زراعی -- ایران -- نیاز آبی
‏موضوع  :  گیاهان باغی -- ایران -- نیاز آبی