خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ English
پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مراکز استان ها تا ۵ روز آینده (درجه سلسیوس)
  تاریخ صدور پیش بینی: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷      [روز قبل]
شهر پنجشنبهجمعهشنبهیکشنبهدوشنبه
اراک
۹.۵
۲۲.۴
۱۱.۸
۲۱.۵
۱۱.۱
۲۱.۳
۱۰.۱
۱۸.۵
۸.۴
۱۸.۳
اردبیل
۶.۵
۱۸.۶
۷.۱
۲۲.۶
۷.۲
۲۱
۶
۱۵.۵
۰.۴
۱۶.۳
ارومیه
۷.۴
۲۳.۱
۹.۴
۱۹.۶
۸.۶
۲۰.۲
۷.۱
۲۰.۸
۶.۳
۲۲.۲
اصفهان
۱۱.۴
۲۵.۸
۱۳.۷
۲۵.۱
۱۴.۶
۲۶.۲
۱۲.۵
۲۲.۷
۱۱.۶
۲۲.۶
اهواز
۲۰.۷
۳۶.۷
۲۴.۷
۳۶.۱
۲۳.۲
۳۷.۵
۲۱.۶
۳۵.۸
۲۱.۵
۳۴.۷
ایلام
۱۰.۸
۲۵.۸
۱۳.۷
۲۱.۸
۱۰.۴
۲۱.۱
۹.۴
۲۲
۱۰.۴
۲۲
بجنورد
۸.۸
۲۳.۲
۹.۸
۲۵.۸
۱۱.۵
۲۸.۱
۱۴.۷
۱۹.۴
۹.۸
۱۸.۷
بندر عباس
۲۵.۹
۳۶.۷
۲۵.۲
۴۱.۱
۲۶.۷
۳۹.۱
۲۶.۲
۳۷
۲۶.۵
۳۷.۸
بوشهر
۲۴.۵
۳۰.۷
۲۲.۶
۳۷
۲۶.۶
۳۶.۹
۲۵.۶
۳۲.۲
۲۴.۷
۳۳.۵
بیرجند
۱۰
۲۷.۹
۱۰.۲
۳۰
۱۵.۸
۳۱.۲
۱۶.۷
۳۰.۹
۱۳.۷
۲۷.۳
تبریز
۹.۵
۲۳.۳
۱۱.۲
۲۱
۱۰.۲
۲۰.۳
۹.۶
۲۰.۴
۷
۲۲.۶
تهران
۱۴.۴
۲۵.۴
۱۵.۸
۲۵.۱
۱۶.۴
۲۶.۹
۱۶
۲۵.۱
۱۳.۷
۲۰.۴
خرم آباد
۱۰.۹
۲۵.۱
۱۴.۱
۲۴.۵
۱۰.۹
۲۰.۵
۱۱.۳
۲۱.۵
۱۰.۵
۲۱.۹
رشت
۱۰.۱
۲۱.۴
۱۱.۷
۲۱.۸
۱۴.۴
۲۳.۱
۱۳.۳
۲۲.۲
۱۰.۹
۱۹.۶
زاهدان
۱۴.۵
۲۷.۴
۱۴
۲۹.۴
۱۶.۵
۳۳.۱
۲۱.۲
۳۴.۴
۱۹.۸
۳۱.۳
زنجان
۶.۹
۲۲.۸
۹.۳
۲۰.۴
۷.۶
۲۱.۴
۷.۶
۱۶.۲
۳.۴
۱۹.۵
ساری
۱۲.۷
۲۳.۶
۱۴.۴
۲۴.۶
۱۵.۱
۲۵.۶
۱۵.۷
۲۲
۱۱
۱۸.۴
سمنان
۱۳.۱
۲۶.۲
۱۴.۷
۲۷.۶
۱۵.۷
۲۹.۵
۱۶.۳
۲۵.۹
۱۳.۶
۲۰.۶
سنندج
۹.۴
۲۶.۲
۱۰.۶
۲۳.۶
۱۰.۱
۲۰
۷.۶
۲۰.۵
۵.۸
۲۳.۷
شهر کرد
۶.۵
۲۱.۵
۸.۱
۲۰.۹
۷.۲
۲۰.۹
۶.۵
۲۰.۶
۵.۵
۲۰.۸
شیراز
۱۲.۹
۲۷.۵
۱۱.۸
۲۶.۶
۱۴.۸
۲۸.۱
۱۴.۱
۲۰.۹
۹.۱
۲۵.۵
قزوین
۹.۶
۲۳.۸
۱۱.۲
۲۳.۶
۱۱.۷
۲۵.۴
۱۰.۲
۲۱.۷
۵.۹
۲۰.۶
قم
۱۰.۸
۲۸.۷
۱۲.۹
۲۹.۵
۱۳.۳
۳۰.۲
۱۳.۱
۲۹.۵
۱۰.۵
۲۵.۶
گرگان
۱۰.۸
۲۵.۵
۱۲.۵
۲۸
۱۱.۸
۲۷
۱۳.۸
۲۲.۷
۱۰.۳
۱۸.۹
مشهد
۹.۸
۲۳.۲
۱۰.۷
۲۳.۸
۱۲.۶
۲۸.۳
۱۵.۴
۲۹.۴
۱۵
۲۲.۳
همدان
۶.۸
۲۱.۵
۸.۶
۲۰.۹
۸.۱
۱۹
۷.۷
۱۶.۴
۴.۱
۱۹
کرج
۱۱.۲
۲۳.۸
۱۳
۲۳.۷
۱۴.۵
۲۶
۱۳.۱
۲۲.۳
۹.۱
۲۰.۱
کرمان
۱۲.۷
۲۸.۷
۱۴.۲
۳۰.۶
۱۴.۳
۲۹.۵
۱۵.۵
۲۹.۶
۱۰.۸
۲۷.۶
کرمانشاه
۹.۸
۲۵.۱
۱۱.۷
۲۱.۹
۹
۱۸.۸
۷.۳
۱۹.۴
۸.۲
۲۳.۱
یاسوج
۹.۹
۲۲.۹
۸.۸
۲۰.۹
۹.۱
۲۱
۷.۵
۱۵.۸
۷
۱۹.۴
یزد
۱۵.۹
۲۸.۷
۱۶.۷
۲۹.۵
۱۹.۱
۳۱.۶
۱۷.۱
۲۱.۹
۱۲.۴
۲۵.۵