خبرهای علمی
نمونه پروژه های کاربردی
  • كاهش خطرپذيري سيلاب از طريق ايجاد و اجراي سامانه پيش بيني عددي وضع هوا با هدف هشدار سيل  در حوضه های آبریز استان خوزستان
  • مطالعه و امکان سنجی استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در حوضه های آبریز ایران
  • پیش بینی عددی بارش و دما برای ایستگاه های هواشناسی استان البرز
Search
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ English
پیش بینی دمای کمینه و بیشینه برای مراکز استان ها تا ۵ روز آینده (درجه سلسیوس)
  تاریخ صدور پیش بینی: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶      [روز قبل]
شهر چهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبهیکشنبه
اراک
اردبیل
۰.۷
۱۲.۲
۰
۶
-۰.۷
۳.۷
۲.۸
-۵.۸
-۱.۴
ارومیه
-۲.۲
۹.۷
-۲.۷
۹.۷
-۲.۴
۳.۴
-۵.۱
۲.۵
-۹.۳
۰.۵
اصفهان
اهواز
ایلام
بجنورد
۲.۷
۱۴.۳
۱.۳
۱۳.۴
۰.۱
۱۶.۴
۱.۱
۱۲
-۰.۹
۵.۱
بندر عباس
بوشهر
بیرجند
تبریز
-۲.۶
۶.۳
-۱.۹
۷
-۱.۱
۳.۲
-۴.۷
۱.۲
-۸.۸
-۲.۵
تهران
۴.۷
۱۴.۳
۴.۴
۱۴.۲
۴.۵
۱۳.۴
۳.۶
۱۲.۱
۰.۴
۶.۶
خرم آباد
رشت
۹.۶
۱۵.۸
۵
۸.۴
۴
۵.۹
۴.۲
۶.۹
۱.۵
۳.۶
زاهدان
زنجان
-۲.۱
۹.۵
-۱.۳
۱۰.۲
-۰.۹
۸.۲
۳.۸
-۷.۲
ساری
سمنان
سنندج
-۱.۸
۱۰.۶
-۱.۲
۱۲.۴
۰.۷
۱۲.۲
-۰.۶
۸.۶
-۷.۳
۰.۹
شهر کرد
شیراز
قزوین
۲.۲
۱۲.۲
۱.۲
۱۲.۷
-۰.۴
۸
-۰.۲
۷.۶
-۶.۱
قم
گرگان
۳.۹
۱۸.۷
۰.۸
۱۱.۶
-۱.۷
۱۲.۲
-۰.۲
۱۱.۳
-۲.۳
۵
مشهد
۱
۱۷.۵
۰.۵
۱۵.۵
-۰.۵
۱۴.۵
-۰.۸
۱۲.۱
-۷.۵
۰.۱
همدان
کرج
کرمان
کرمانشاه
یاسوج
یزد